SG Events

Spółka uzyskała Subwencję Finansową,
podmiotem udzielającym wsparcia był PFR

informacja RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SG EVENTS SP. Z O.O.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dale „RODO") niniejszym informujemy:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest SG Events Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stromej 16a, 01-100 Warszawa (dalej: Administrator). W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami pod adresem naszej siedziby lub drogą elektroniczną na adres biuro @sgevents.pl

JAKIE SĄ CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANE DANYCH OSOBOWYCH ?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z działalnością Administratora (prowadzenie agencji event marketingowej i organizowanie wydarzeń). W zależności od sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych jest:

  1. art. 6 ust. 1 lit b) RODO– w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. W szczególności dotyczy to wszystkich kontrahentów i osób wykonujących usługi na zlecenie SG Events Sp. z o.o.
  2. art. 6 ust. 1 lit f) RODO czyli prawnie uzasadnionego celu przetwarzania jakim jest utrzymywanie kontaktów biznesowych z pracownikami lub przedstawicielami naszych kontrahentów, możliwość odpowiedzi na przesłane do nas zapytania lub oferty, ale również marketing usług własnych w sytuacji gdy są Państwo naszymi klientami.
  3. art. 6 ust. 1 lit a) RODO czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku organizowanych rekrutacji.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy przez SG Events Sp. z o.o. Państwa dane zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa, ewentualnie zostały pozyskane od Państwa Pracodawców/ Zleceniodawców w celu kontaktu i prawidłowego wykonania łączącej nas umowy.

JAKI JEST OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W zależności od podstawy prawnej i celu, przetwarzanie Państwa Danych może odbywać się w różnym okresie:

  1. W przypadku, gdy podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem) dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres trwania umowy, a po jego zakończeniu przez okres ustalony na podstawie przepisów skarbowych lub okresów przedawnienia roszczeń. Nie później niż rok od upływów tych terminów dane zostaną trwale zniszczone lub zanonimizowane.
  2. W przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora dane będą przetwarzane przez okres trwania tegoż interesu. W szczególności przez cały okres trwania współpracy z jednostką dla której pracują osoby których dane dotyczą i z którymi SG Events Sp. z o.o. pozostaje w kontaktach biznesowych; przez okres trwania współpracy, a po jej zakończeniu w zależności od  tego jakiego stosunku prawnego dotyczyła
  3. W przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO tj dobrowolnie wyrażonej zgody dane będą przetwarzane przez okres trwania zgody, a w przypadku prowadzonej rekrutacji do czasu jej zakończenia. Jeśli zgoda dotyczyła rekrutacji przyszłych nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od jej zakończenia.


JAKIE MAM PRAWA?

Posiadają Państwo dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Powyższe uprawnienia ograniczone są przez przepisy prawa obowiązujące Administratora.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

KTO BĘDZIE MIAŁ DOSTĘP DO MOICH DANYCH?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa i wymogów RODO, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających działalność Administratora (w szczególności dostawcom usług IT) i innym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, marketingowe i innym współpracownikom). Ponadto mogą zdarzyć się sytuacje, określone ściśle w umowie, w ramach której udostępnimy Państwa dane osobowe innymi administratorom (np. hotelom czy firmom ubezpieczeniowym) w celu wykonania umowy.

CZY MOJE DANE BĘDĄ PODLEGAŁY PROFILOWANIU LUB BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW TRZECICH?

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

SG Events Sp. z o.o.


kom: 885 808 788
kontakt@sgevents.pl

KRS 0000332592 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy
KRS NIP 527-26-05-406, REGON 141936761, Kapitał Zakładowy 150.000,00 PLN© 2009-2024 SG Events
All Rights Reserved
 
Rzetelna firma

SG Events Sp. z o.o.


kom: 885 808 788
kontakt@sgevents.pl

KRS 0000332592 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy
KRS NIP 527-26-05-406, REGON 141936761, Kapitał Zakładowy 150.000,00 PLN